zawarta w Pile w dniu [...] pomiędzy:

YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372319, o numerze NIP 897-17-02-186, REGON 020023793, o kapitale zakładowym w wysokości 8 879 194,00 zł. w całości opłaconym zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”, reprezentowaną przez Macieja Królika - pełnomocnika, a

Pan/Pani [...], zamieszkałym/ą w [...] przy ul. [...], posiadającym numer PESEL [...], legitymującym/ą się dowodem osobistym nr [...] zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą lub Klientem”.

Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca są łącznie zwani dalej "Stronami" oraz pojedynczo "Stroną".

TWOJE WARUNKI

Kwota pożyczki Prowizja Odsetki Opłata Miesięczna Minimalny Całkowity Koszt Pożyczki Całkowita Minimalna kwota do Spłaty Całkowitej Maksymalny Całkowity Koszt Pożyczki Całkowita Maksymalna kwota do Spłaty Całkowitej RRSO
  0 zł 0 % Suma Opłat Dziennych wg. Tabeli Opłat i Prowizji powiększona o należne Odsetki za dany Okres Rozliczeniowy  0 zł 0 zł      

Maksymalny Całkowity Koszt Pożyczki – skalkulowany przy założeniu, że kwota Pożyczki udzielanej na okres 4 miesięcy, została wypłacona od razu i w całości, w najwcześniejszym terminie przewidzianym w Umowie Pożyczki, na cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki.

Minimalny Całkowity Koszt Pożyczki – skalkulowany przy założeniu, że kwota Pożyczki udzielanej na okres 4 miesięcy, nie została wypłacona przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Nazwa Opłaty Wartość opłaty Nazwa Opłaty Wartość opłaty
Opłata za wypłatę z bankomatu 5,00 zł  Odsetki   [...]
Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie 1,50 zł Odsetki za opóźnienie w spłacie Pożyczki 14 %
Opłata dzienna - wskazująca, jakie opłaty będą naliczane każdego dnia w zależności od wielkości Wykorzystanego Salda Pożyczki w danym dniu.
Wykorzystana kwota Opłata dzienna Wykorzystana kwota Opłata dzienna Wykorzystana kwota Opłata dzienna
0 zł - 99,99 zł   2 700 zł - 2 799,99 zł   5 400 zł - 5 499,99 zł  
100 zł - 199,99 zł   2 800 zł - 2 899,99 zł   5 500 zł - 5 599,99 zł  
200 zł - 299,99 zł   2 900 zł - 2 999,99 zł   5 600 zł - 5 699,99 zł  
300 zł - 399,99 zł   3 000 zł - 3 099,99 zł   5 700 zł - 5 799,99 zł  
400 zł - 499,99 zł   3 100 zł - 3 199,99 zł   5 800 zł - 5 899,99 zł  
500 zł - 599,99 zł   3 200 zł - 3 299,99 zł   5 900 zł - 5 999,99 zł  
600 zł - 699,99 zł   3 300 zł - 3 399,99 zł   6 000 zł - 6 099,99 zł  
700 zł - 799,99 zł   3 400 zł - 3 499,99 zł   6 100 zł - 6 199,99 zł  
800 zł - 899,99 zł   3 500 zł - 3 599,99 zł   6 200 zł - 6 299,99 zł  
900 zł - 999,99 zł   3 600 zł - 3 699,99 zł   6 300 zł - 6 399,99 zł  
1 000 zł - 1 099,99 zł   3 700 zł - 3 799,99 zł   6 400 zł - 6 499,99 zł  
1 100 zł - 1 199,99 zł   3 800 zł - 3 899,99 zł   6 500 zł - 6 599,99 zł  
1 200 zł - 1 299,99 zł   3 900 zł - 3 999,99 zł   6 600 zł - 6 699,99 zł  
1 300 zł - 1 399,99 zł   4 000 zł - 4 099,99 zł   6 700 zł - 6 799,99 zł  
1 400 zł - 1 499,99 zł   4 100 zł - 4 199,99 zł   6 800 zł - 6 899,99 zł  
1 500 zł - 1 599,99 zł   4 200 zł - 4 299,99 zł   6 900 zł - 6 999,99 zł  
1 600 zł - 1 699,99 zł   4 300 zł - 4 399,99 zł   7 000 zł - 7 099,99 zł  
1 700 zł - 1 799,99 zł   4 400 zł - 4 499,99 zł   7 100 zł - 7 199,99 zł  
1 800 zł - 1 899,99 zł   4 500 zł - 4 599,99 zł   7 200 zł - 7 299,99 zł  
1 900 zł - 1 999,99 zł   4 600 zł - 4 699,99 zł   7 300 zł - 7 399,99 zł  
2 000 zł - 2 099,99 zł   4 700 zł - 4 799,99 zł   7 400 zł - 7 499,99 zł  
2 100 zł - 2 199,99 zł   4 800 zł - 4 899,99 zł   7 500 zł - 7 599,99 zł  
2 200 zł - 2 299,99 zł   4 900 zł - 4 999,99 zł   7 600 zł - 7 699,99 zł  
2 300 zł - 2 399,99 zł   5 000 zł - 5 099,99 zł   7 700 zł - 7 799,99 zł  
2 400 zł - 2 499,99 zł   5 100 zł - 5 199,99 zł   7 800 zł - 7 899,99 zł  
2 500 zł - 2 599,99 zł   5 200 zł - 5 299,99 zł   7 900 zł - 7 999,99 zł  
2 600 zł - 2 699,99 zł   5 300 zł - 5 399,99 zł   8 000 zł  
OPŁATA MIESIĘCZNA PONOSZONA PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ = OPŁATA DZIENNA + NALEŻNE ODSETKI

§ 1. DEFINICJE

1. Używane w niniejszej Umowie Pożyczki terminy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w niniejszym Paragrafie 1, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w niniejszej Umowie Pożyczki:

1.1. Bank oznacza mBank S.A., wydawcę Kart;

1.2. Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 – dalej Ustawa o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych;

1.3. Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, numer KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633;

1.4. Dzień Wejścia w Życie Umowy Pożyczki oznacza dzień wejścia w życie Umowy Pożyczki, określony na zasadach wskazanych w § 2.5 Umowy Pożyczki;

1.5. Formularz Informacyjny formularz, zawierający podstawowe dane warunków Pożyczki, o którym jest mowa w art. 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z późn. zm.) – dalej Ustawa o kredycie konsumenckim;

1.6. Formularz Odstąpienia formularz stanowiący wzór oświadczenia woli Pożyczkobiorcy o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.7. Formularz Rejestracyjny oznacza elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej, służący do rejestracji Pożyczkobiorców, założenia Profilu, jak również złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o przyznanie Pożyczki;

1.8. Karta oznacza kartę przedpłaconą wydawaną przez Bank, a udostępnianą Klientowi przez Pożyczkodawcę, za pomocą której Pożyczkobiorca może dokonywać Transakcji w ramach kwoty udzielonej Pożyczki;

1.9. Klient lub Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.10. Odsetki – odsetki kapitałowe, zdefiniowane w pkt. 5.1 Umowy Pożyczki,, które na dzień podpisania Umowy Pożyczki wynoszą [...] %;

1.11. Okres Rozliczeniowy oznacza powtarzalny okres miesięczny, w którym Klient jest zobowiązany do dokonania Spłaty, kończący się w dniu, w którym generowany jest Rachunek. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wejścia w życie Umowy Pożyczki, a każdy kolejny w dniu następującym po dniu wygenerowania Rachunku;

1.12. Opłata Dzienna oznacza rozliczaną w Okresach Rozliczeniowych opłatę należną Pożyczkodawcy od Klienta określoną w Tabeli Opłat i Prowizji z tytułu korzystania z Wykorzystanego Salda Pożyczki, której wysokość zależy od wysokości oraz okresu korzystania z Wykorzystanego Salda Pożyczki;

1.13. Opłata Miesięczna – suma Opłat Dziennych za dany Okres Rozliczeniowy, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji powiększona o kwotę należnych Odsetek za dany Okres Rozliczeniowy;

1.14. Pożyczka oznacza kwotę w wysokości [...] zł, do wysokości której Klient może uzyskać od Pożyczkodawcy środki pieniężne na Karcie na warunkach określonych w Umowie Pożyczki;

1.15. Profil oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Klienta na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku;

1.16. Rachunek oznacza dokument zawierający miesięczne zestawienie Transakcji wykonanych Kartą oraz informacje o wysokości i Terminie Spłaty Opłaty Miesięcznej, dostarczony nieodpłatnie Klientowi przez Pożyczkodawcę;

1.17. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy nr [...];

1.18. Regulaminoznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm) - dalej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.19. Regulamin Banku oznacza Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A. lub inny równoznaczny regulamin udostępniany na Stronie Internetowej oraz na stronie internetowej Banku;

1.20. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Klienta w związku z korzystaniem z linii pożyczkowej;

1.21. Strona Internetowa oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy: www.kartatrzynastka.pl;

1.22. Spłata oznacza uiszczenie na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy:
a) kwoty odpowiadającej Opłacie Miesięcznej tj. co najmniej wartości sumy Opłat Dziennych naliczonych za dany Okres Rozliczeniowy oraz należnych Odsetek za dany okres Rozliczeniowy albo
b) kwoty przewyższającej wartość Opłaty Miesięcznej należnej za dany Okres Rozliczeniowy oraz należnych Odsetek za dany okres Rozliczeniowy, której uiszczenie skutkuje zmniejszeniem Wykorzystanego Salda Pożyczki o kwotę nadwyżki powyżej wysokości Opłaty Miesięcznej;

1.23. Spłata Całkowita oznacza spłatę przez Klienta całości kwoty Wykorzystanego Salda Pożyczki wraz z należnymi na dzień Spłaty Całkowitej opłatami zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji w wyniku upływu terminu obowiązywania Umowy Pożyczki, jej rozwiązania bądź wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron;

1.24. Tabela Opłat i Prowizji oznacza zestawienie opłat i prowizji należnych Pożyczkodawcy w związku z aktywowaniem Karty oraz realizacją przez Klienta Transakcji, a także zestawienie Opłat Dziennych należnych Pożyczkodawcy w związku z Wykorzystanym Saldem Pożyczki. Tabela Opłat i Prowizji znajduje się na początku niniejszej Umowy Pożyczki;

1.25. Termin Spłaty oznacza dzień, w którym Klient zobowiązany jest dokonać Spłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową Pożyczki, przypadający w terminie wskazanym na Rachunku;

1.26. Termin Spłaty Całkowitej oznacza dzień, w którym Klient zobowiązany jest dokonać Spłaty Całkowitej na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową Pożyczki;

1.27. Transakcja oznacza dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji w bankomacie, wpłatomacie, a także na odległość, tj. np. przez Internet lub telefon w ramach udzielonej Klientowi Pożyczki, których kwota powiększa Wykorzystane Saldo Pożyczki;

1.28. Trwały Nośnik Informacji – oznacza nośnik umożliwiający Pożyczkobiorcy przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

1.29. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania z przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pożyczkodawcy;

1.30. Weryfikacja oznacza czynności dokonywane przez Pożyczkodawcę, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku, jak również możliwości weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej lub za pomocą Usługi Instantor;

1.31. Wniosek oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki złożony za pośrednictwem Strony Internetowej i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) imię i nazwisko Klienta, (b) numer PESEL Klienta, (c) seria i numer dowodu tożsamości Klienta, (d) adres zameldowania Klienta lub (e) adres korespondencyjny Klienta, (f) numer Rachunku Bankowego Klienta, (g) adres e-mail (h) numer telefonu komórkowego;

1.32. Wykorzystane Saldo Pożyczki oznacza sumę kwot z Transakcji pomniejszoną o sumę Spłat, o których mowa w Punkcie 1.22. b) lub o Spłatę Całkowitą;

1.33. Zastrzeżenie Karty oznacza trwałe zablokowanie możliwości korzystania z Karty w systemie Banku, na wniosek Klienta lub Pożyczkodawcy lub na skutek decyzji Banku.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY I CZAS TRWANIA UMOWY POŻYCZKI

2.1. Niniejsza Umowa Pożyczki określa warunki i zasady udzielenia Klientowi Pożyczki, udostępnienia Klientowi Karty oraz korzystania przez Klienta z dostępu do odnawialnej linii pożyczkowej w kwocie [...] zł.

2.2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Karty oraz korzystania przez Klienta z Pożyczki określa niniejsza Umowa Pożyczki, Regulamin oraz Regulamin Banku. Aktualna treść Regulaminu oraz Regulaminu Banku znajduje się na Stronie Internetowej.

2.3. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków na Karcie.

2.4. Na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca wydaje Klientowi Kartę i zobowiązuje się do jej aktywowania i udzielenia Klientowi dostępu do odnawialnej linii pożyczkowej w ramach udzielonej Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie Pożyczki, a Klient zobowiązuje się do terminowych Spłat oraz Spłaty Całkowitej swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy.

2.5. Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem aktywowania przez Pożyczkobiorcę Karty na zasadach określonych w § 4.13 i § 4.14 Umowy Pożyczki (Dzień Wejścia w Życie Umowy Pożyczki).

2.6. Karta upoważnia Klienta do dostępu do Pożyczki w okresie 4 (słownie: czterech) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie Umowy Pożyczki. Po upływie tego czasu Pożyczka wygasa, co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Karty.

2.7. Jeżeli Pożyczkobiorca nie aktywuje Karty w sposób wskazany w § 4.13 i § 4.14 Umowy Pożyczki w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni roboczych (rozumianych jako od poniedziałku do piątku) od dnia dostarczenia Pożyczkobiorcy Karty na zasadach wskazanych w § 4.12 Umowy Pożyczki, przedmiotowa Umowa Pożyczki zostaje automatycznie rozwiązana bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze Stron.

§ 3. ZASADY ZAKŁADANIA I KORZYSTANIA Z PROFILU

3.1. Profil prowadzony jest i zarządzany przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.2. Szczegółowe zasady zakładania i korzystania z Profilu znajdują się w Regulaminie dostępnym na Stronie Internetowej.

§ 4. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

4.1. Przesłanie poprawnego Wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na Weryfikację danych Pożyczkobiorcy.

4.2. Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca może złożyć po uprzedniej rejestracji na Stronie Internetowej.

4.3. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku - przed zawarciem Umowy Pożyczki - Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki, na Trwałym Nośniku Informacji.

4.4. Wniosek o przyznanie Pożyczki niespełniający wymogów określonych w niniejszym § 4 Umowy Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu. Pożyczkodawca poinformuje każdorazowo Pożyczkobiorcę o powodach odrzucenia Wniosku.

4.5. Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku.

4.6. Pożyczka może być przyznana Klientom spełniającym wymogi określone w niniejszej Umowie Pożyczki, którzy:
a) są osobami fizycznymi;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) prawidłowo zarejestrowali się na Stronie Internetowej i mają utworzony Profil;
d) złożyli w sposób prawidłowy Wniosek;
e) przeszli pozytywnie Weryfikację, w tym w szczególności prawidłowo zweryfikowali się za pomocą Usługi Instantor;
f) zaakceptowali warunki Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku, między innymi poprzez potwierdzenie stosownym oświadczeniem zamieszczonym na Stronie Internetowej, o zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów.

4.7. Ocena ryzyka kredytowego przeprowadzana jest na podstawie informacji udzielonych przez Klienta we Wniosku oraz pozyskanych przez Pożyczkodawcę.

4.8. Rejestrując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.9. W celu weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy niezbędne jest zweryfikowanie się przez Pożyczkobiorcę za pomocą Usługi Instantor.

4.10. Aby prawidłowo zweryfikować się za pomocą Usługi Instantor, Klient powinien zastosować się do wskazówek i informacji umieszczonych na Stronie Internetowej.

4.11 Poprzez przystąpienie do weryfikacji przy pomocy Usługi Instantor Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki oraz potwierdza, iż zapoznał się z treścią Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku i akceptuje ich treść

4.12. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca wyśle kurierem na adres Pożyczkobiorcy wskazany u Umowie Pożyczki egzemplarz Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Regulamin Banku. Pożyczkobiorca jest zobowiązany własnoręcznie popisać egzemplarz Umowy Pożyczki dostarczony przez kuriera, który następnie zostanie odesłany przez kuriera do Pożyczkodawcy. Podpisanie dokumentu Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy Pożyczki.

4.13. O ile wcześniej Klient nie posiadał już Karty, Pożyczkodawca wyśle do Pożyczkobiorcy w terminie 48 godzin od daty zawarcia Umowy Pożyczki, na adres wskazany we Wniosku Kartę oraz kod PIN.

4.14. Po otrzymaniu Karty oraz kodu PIN, aby aktywować Pożyczkę , Klient powinien aktywować Kartę poprzez wysłanie z numeru telefonu wskazanego podczas procesu Rejestracji wiadomości sms zawierającej 6 ostatnich cyfry numeru Karty. Aktywacja Karty i udzielenie Pożyczki powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu wprowadzenia cyfr, o którym mowa powyżej. Jednakże z uwagi na problemy techniczne leżące poza odpowiedzialnością Pożyczkodawcy termin ten może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 48 godzin liczonych od momentu aktywacji Karty.

4.15. Udzielona Klientowi Pożyczka ma charakter odnawialny. Każda Transakcja zmniejsza dostępną kwotę Pożyczki, a każda Spłata przewyższająca wysokość Opłaty Miesięcznej lub Spłata Całkowita ją zwiększa.

4.16. Klient ma prawo do korzystania ze środków udostępnionych w ramach Pożyczki poprzez dokonywanie Transakcji, których jednoczesne wykonanie zmniejsza dostępną kwotę Pożyczki, co skutkować będzie obowiązkiem dokonania Spłat. W przypadku dokonania Spłaty przewyższającej wartość Opłaty Miesięcznej lub Spłaty Całkowitej nastąpi zmniejszenie Wykorzystanego Salda Pożyczki przez Klienta.

4.17. Bank jest wydawcą oraz właścicielem wszystkich wydanych Kart. Klient zobowiązany jest do zwrotu Karty na żądanie Pożyczkodawcy.

4.18. Wydawane Karty są nieaktywne. Ich aktywacja jest możliwa na zasadach określonych w Regulaminie Banku, Regulaminie oraz niniejszej Umowie Pożyczki.

4.19. Bank może odmówić z ważnych przyczyn aktywacji Karty, za co Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. ODSETKI, OPŁATY I PROWIZJE

5.1. Odsetki od Wykorzystanego Salda Pożyczki wynoszą [...] % Wysokość Odsetek, naliczanych od Wykorzystanego Salda Pożyczki jest obliczona zgodnie z art. 359 ustawy kodeks cywilny tj. stanowi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Wysokość Odsetek jest stała przez cały czas trwania Umowy Pożyczki z wyłączeniem pkt. 5.11 Umowy Pożyczki.

5.2. Prowizja z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki, jak i korzystania z kwoty Pożyczki wynosi 0,00 zł. i przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki, wysokość prowizji pozostanie niezmienna.

5.3. W związku z Umową Pożyczki, Klient zobowiązany jest do dokonywania Opłat Miesięcznych będących sumą Opłat Dziennych za dany Okres Rozliczeniowy, których wysokość przedstawiają tabele załączone na początku niniejszej Umowy Pożyczki powiększonej o kwotę należnych Odsetek za danych Okres Rozliczeniowy.

5.4. Opłata Dzienna naliczana jest za każdy dzień korzystania z kwoty Pożyczki, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości Wykorzystanego Salda Pożyczki.

5.5. Odsetki naliczane są proporcjonalnie za każdy dzień korzystania z kwoty Pożyczki a ich wysokość uzależniona jest od wysokości Wykorzystanego Salda Pożyczki, a następnie są sumowane pod koniec Okresu Rozliczeniowego i doliczane do sumy Opłat Dziennych za dany Okres Rozliczeniowy.

5.6. Opłaty Dzienne oraz Odsetki naliczane w danym Okresie Rozliczeniowym stają się wymagalne w najbliższym Terminie Spłaty. Ich suma stanowi Opłatę Miesięczną.

5.7. Pożyczkodawca będzie przesyłał Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną, na adres wskazany we Wniosku, Rachunki za każdy Okres Rozliczeniowy w terminie 7 dni liczonych od końca Okresu Rozliczeniowego. Rachunek zawierać będzie miesięczne zestawienie Transakcji oraz informacje o wysokości Spłaty i najbliższym Terminie Spłaty.

5.8. W przypadku, gdy Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu lub wygasa w dniu innym niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, Opłaty Dzienne oraz Odsetki za ten miesiąc naliczane są w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy Pożyczki i stają się wymagalne ciągu 10 dni kalendarzowych od tej daty.

5.9. Zobowiązanie Klienta do zapłaty Opłaty Dziennej oraz Odsetek, powstaje nie wcześniej niż po dokonaniu przez Klienta pierwszej Transakcji.

5.10. W okresie pierwszych 0 dni obowiązywania Umowy Pożyczki Opłaty Dzienne oraz Odsetki nie będą naliczane przez Pożyczkodawcę – okres promocyjny. Okres promocyjny dotyczy tylko i wyłącznie pierwszej Umowy Pożyczki zawieranej między Stronami.

5.11. Zmiana polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub Odsetek wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki możliwa jest wyłącznie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej.

5.12. W przypadku zmiany wysokości Opłaty Dziennej lub Odsetek Pożyczkodawca udostępnia tę informację Klientowi na Trwałym Nośniku Informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informację o tej zmianie Pożyczkodawca zobowiązany jest wysłać Pożyczkobiorcy przed datą wejścia w życie zmian, wskazując datę, od której zmiany te będą obowiązywać. W przypadku zmiany Opłaty Dziennej lub Odsetek, Pożyczkodawca nalicza nową Opłatę Dzienną lub Odsetki w stosunku do Wykorzystanego Salda Pożyczki po upływie wskazanego powyżej terminu.

5.13. Zmieniona wysokość Opłaty Dziennej lub Odsetek ma zastosowanie do Wykorzystanego Salda Pożyczki utrzymującego się po dacie wejścia w życie tej zmiany, stosownie do treści niniejszego paragrafu.

5.14. Opłaty pobierane bezpośrednio przez Bank, w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji, w wyniku między innymi: wypłat gotówkowych z bankomatu lub sprawdzenia wysokości Wykorzystanego Salda Pożyczki, automatycznie powiększają Wykorzystane Saldo Pożyczki.


§ 6. UŻYTKOWANIE KARTY

6.1. Szczegółowe zasady i sposób korzystania z Kart przez Klienta określa Regulamin Banku.

6.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu Banku.

§ 7. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA

7.1. Przez zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
b) posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;
c) przed zawarciem Umowy Pożyczki, zostały mu udostępnione na Trwałym Nośniku Informacji, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem Umowy Pożyczki umożliwiające mu podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy Pożyczki, zgodnie z treścią art. 11 oraz art. 13 Ustawy o kredycie konsumenckim;
d) przed zawarciem Umowy Pożyczki otrzymał Formularz Informacyjny dotyczący Umowy Pożyczki, warunków wydania Karty oraz korzystania z Pożyczki oraz został poinformowany o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki; e) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim;
f) wyraża zgodę na bezpośredni kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności informacji podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie zakładania Profilu oraz we Wniosku;
g) został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki także w innej postaci niż w formie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki;
h) przed zawarciem Umowy Pożyczki zostały mu przekazane wyjaśnienia dotyczące Umowy Pożyczki oraz postanowień w niej zawartych w sposób umożliwiający mu podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy Pożyczki, zgodnie z treścią art. 11 Ustawy o kredycie konsumenckim;
i) przed zawarciem Umowy Pożyczki zapoznał się z jej treścią zamieszczoną na Stronie Internetowej;
j) wszelkie dane przekazane w celu zawarcia Umowy Pożyczki są kompletne i prawdziwe,
k) zapoznał się i akceptuje treść Umowy Pożyczki, Regulaminu i Regulaminu Banku.

7.2. Klient zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz Regulaminu Banku, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności przepisów dotyczących kart płatniczych oraz miejscowych przepisów dotyczących korzystania z bankomatów,
b) anulowania rezerwacji dokonanych przy użyciu Kart przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Pożyczki,
c) każdorazowego informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach danych Klienta wskazanych we Wniosku.

§ 8. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

8.1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:
a) udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 4 powyżej;
b) w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

§ 9. SPŁATA POŻYCZKI

9.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania Spłaty Całkowitej najpóźniej w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia Umowy Pożyczki, obliczonego na podstawie § 2.6 Umowy Pożyczki.

9.2. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:
a) Wymagalne Opłaty Dzienne,
b) odsetki za opóźnienie,
c) Odsetki,
d) kwota Wykorzystanego Salda Pożyczki.

§ 10. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

10.1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed Terminem Spłaty do spłaty całości lub części Wykorzystanego Salda Pożyczki z tytułu Pożyczki bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą Spłatę.

10.2. W przypadku spłaty całości lub części Wykorzystanego Salda Pożyczki przed Terminem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do rzeczywistego okresu w jakim Pożyczkobiorca korzystał z Pożyczki.

§ 11. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

11.1. Klient zobowiązany jest dokonania Spłaty w dniu wskazanym na Rachunku. Dokonanie Spłaty po upływie Okresu Rozliczeniowego skutkuje powstaniem zadłużenia przeterminowanego, od którego Pożyczkodawca może pobierać odsetki za opóźnienie.

11.2. Wysokość odsetek za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu Umowy Pożyczki odpowiada wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu z art. 481 ustawy kodeks cywilny, tj. będzie równa dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany wysokości odsetek za opóźnienie, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości odsetek, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

§ 12. REKLAMACJE

12.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skierowania Reklamacji do Pożyczkodawcy.

12.2. Reklamacje należy składać w formie:
a) pisemnej składając osobiście, w oddziale Pożyczkodawcy (Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła), albo
b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres wskazany w Punkcie a) powyżej lub adres siedziby Pożyczkodawcy, albo
c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Pożyczkodawcy na numer wskazany na Stronie Internetowej, albo
d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy, albo
e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@kartatrzynastka.pl.

12.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej, Reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

12.4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Pożyczkodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o:
a) przyczynie opóźnienia;
b) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Pożyczkodawcę odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.

12.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej lub w sposób uzgodniony z Klientem. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

12.6. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z Reklamacji, Pożyczkobiorca może:
a) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),
b) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, można złożyć swoją skargę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. ZMIANA TREŚCI UMOWY POŻYCZKI ORAZ REGULAMINU BANKU

13.1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Pożyczki w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkobiorcę;
b) konieczności dostosowania Umowy Pożyczki do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

13.2. O zmianie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Umowy Pożyczki, chyba że zachowanie 14-dniowego terminu nie jest możliwe z uwagi na treść zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub treść stanowisk, orzeczeń lub decyzji, o których mowa w Punkcie 13.1. b) powyżej.

13.3. Umowa Pożyczki zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej Umowy Pożyczki złoży Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia tych zmian. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkobiorca może przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

13.4. Brak oświadczenia Pożyczkobiorcy o odmowie przyjęcia zmian, oznacza ich akceptację.

13.5. Złożenie przez Pożyczkobiorcę pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian do Umowy Pożyczki uważa się za wypowiedzenie Umowy Pożyczki, dokonane z dniem jego złożenia z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian powoduje, że proponowane zmiany Umowy Pożyczki nie wiążą Pożyczkobiorcy. Odpowiednie zastosowanie ma Punkt 16.2.

13.6. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie Banku w sposób określony w Punktach 13.2 powyżej.

13.7. Pisemna odmowa przyjęcia przez Klienta zmian Regulaminu Banku, dokonana w terminie 14 dni od dnia doręczenia nowego tekstu Regulaminu Banku lub zawiadomienia, oznacza rezygnację z użytkowania Karty i jest traktowana jako wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Klienta. Postanowienia Punktu 13.6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 14. DANE OSOBOWE

14.1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, iż podane dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18.

14.2. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkodawcy odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, za którą poczytuje się zawarcie przedmiotowej Umowy Pożyczki. 

14.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Umowa nie może zostać zawarta.

14.4. Dane osobowe Pożyczkobiorcy będę przetwarzane w okresie trwania Umowy Pożyczki oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po zakończeniu trwania Umowy Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy będę przetwarzane na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.

14.5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 14.4 Umowy Pożyczki dane osobowe Pożyczkodawcy zostaną zagregowane i zanonimizowane. 

14.6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14.7. W związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy Pożyczki dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, firmom kurierskim (w związku z przekazaniem egzemplarza umowy pożyczki), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości z Umowy Pożyczki oraz windykacji. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Pożyczkobiorcy właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

14.8. Lista podmiotów, którym dane osobowe mogą być udostępnione znajduje się pod adresem : www.kartatrzynastka.pl/polityka-prywatności. Pożyczkobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach: założenia Profilu, złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki oraz zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki. Kategoriami danych osobowych Pożyczkobiorcy jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane we Wniosku o Pożyczkę oraz dane osobowe, które powstały na skutek aktywności Pożyczkobiorcy w toku trwania Umowy Pożyczki i po jej zakończeniu. 

14.9. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca wykorzystywał systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, wysokości przyznanej kwoty Pożyczki, aktywacji karty klienta oraz procesu monitorowania terminowej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

14.10. Pożyczkodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycyjną na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.

14.11. Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość kierowania żądań do Pożyczkodawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych YOLO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycyjną na adres Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.

14.12. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14.13. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pożyczkodawcę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

§ 15. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

15.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Pożyczki w ciągu 14 dni od Dnia Wejścia w Życie Umowy Pożyczki.

15.2. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie wysłanego na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki lub na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu określa Załącznik numer 1 do Umowy Pożyczki.

15.3. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy Wykorzystane Saldo Pożyczki w ramach Pożyczki. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, z wyjątkiem Odsetek za okres od Dnia Wejścia w Życie do dnia spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

15.4. Zwrot Pożyczki powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy Pożyczki Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

15.5. W razie opóźnienia w zwrocie środków zgodnie z Punktem 15.4. powyżej, Wykorzystane Saldo Pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki karne.

§ 16. WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI

16.1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę Pożyczki za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na adres wskazany na Stronie Internetowej na Trwałym Nośniku Informacji (na adres: YOLO S.A. Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@kartatrzynastka.pl

16.2. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w Punkcie 16.1. powyżej Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania Spłaty Całkowitej zadłużenia z tytułu Pożyczki, tj. Wykorzystanego Salda Pożyczki wraz z należnymi opłatami, prowizjami, odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, w terminie 7 dni liczonych od daty upływu okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia nie będą zawierane nowe Umowy Pożyczki.

16.3. Pożyczkodawca ma prawo, na Trwałym Nośniku Informacji, wypowiedzieć Umowę Pożyczki za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

16.4. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Pożyczki, określonych w Regulaminie, Regulaminie Banku lub Umowie Pożyczki, termin wypowiedzenia, o którym mowa w Punkcie 16.3. wynosi 30 dni.

16.5. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy Pożyczki wraz z jej wypowiedzeniem. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w Punkcie 16.4. powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

§ 17. KORESPONDENCJA

17.1. Z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową Pożyczki, w szczególności informacje o zmianach wskazanych w Umowie Pożyczki (w tym zmianach Tabeli Opłat i Prowizji), oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki lub oświadczenia o jej wypowiedzeniu dla swej ważności powinny być sporządzone na piśmie i powinny być dostarczone kurierem, pocztą poleconą, emailem lub osobiście:
a) w stosunku do Pożyczkodawcy na adres korespondencyjny: YOLO S.A. Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy kontakt@kartatrzynastka.pl,
b) w stosunku do Pożyczkobiorcy, na adres korespondencyjny i mailowy podany we Wniosku.

17.2. O wszelkich zmianach w tym zakresie, Strony są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmiany. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie uznaniem za doręczoną korespondencję wysłaną na adres wskazany uprzednio.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Strony Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem Profilu oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

18.2. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich bez zgody Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o dokonaniu cesji.

18.3. Regulamin oraz Regulamin Banku stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Banku i Umowy Pożyczki zastosowanie mają postanowienia Umowy Pożyczki.

18.4. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

18.5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy Pożyczki zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Pożyczki, które pozostaną wiążące i w mocy.

18.6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Pożyczki mają zastosowanie postanowienia Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18.7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

18.8. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Centrala: tel. +48 22 55 60 800; e-mail: uokik@uokik.gov.pl).

18.9. Umowa Pożyczki została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu,pożyczkodawca pożyczkobiorca


Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Pożyczki

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki)

YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres korespondencyjny:
Dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła
Tel: +48 222 28 28 28
Adres e-mail: kontakt@kartatrzynastka.pl

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy: ......................................................

PESEL: ......................................................

Adres: ......................................................

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ......................................................

Telefon: ......................................................

Numer Pożyczki: ......................................................

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2016, poz. 1528 ze zm.) oraz § 15 Umowy Pożyczki niniejszym odstępuję od:

Umowy Pożyczki numer (prosimy wpisać numer Pożyczki) ......................................................

Miejscowość, data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy